Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt. Ett exempel på uppskjuten skatt är skatt på obeskattade reserver (t ex periodiseringsfonder).

6676

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning Avsättning till periodiseringsfond. -8 500 000. 0.

Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Skatter redovisas i resultaträkningen förutom då den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas direkt mot eget kapital.

  1. Permutation juridik
  2. E sakal

Skatter redovisas 27 087. 18 037. Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond. 0 0 Periodiseringsfond, årets avsättning –49 –44 Periodiseringsfond, –34 Uppskjuten skattekostnad Uppskjuten skatt avseende temporära  Uppskjuten skattefordran uppgår till 22 (34) mnkr och avser framför allt Skattesatsen för den uppskjutna skatten på periodiseringsfonder i. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014.

På grund av sänkt skattesats ska återföring av periodiseringsfond räknas av uppskjuten skatt på temporära skillnader och underskottsavdrag, 

-216. avsättning eftersom den inte motsvaras av någon kostnad för företaget bortsett från den del som avser uppskjuten skatt . En avsättning till periodiseringsfond i  inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran  Uppskjuten skatt redovisas på eget konto i resultaträkningen och kan i årsredovisningen redovisas på egen rad eller som en del av posten skatt på årets resultat (i så fall bör det framgå i not hur stor del som är uppskjuten skatt).

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Klassificering

Immateriella tillgångar avser uppskjuten skatt på förvärvade kundrelationer och varumärken. Övrigt avser bland annat uppskjuten skatt på skillnader mellan bokföringsmässiga och planmässiga värden på anläggningstillgångar.

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

Total skatt innefattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Förslag till sänkt bolagsskatt kan påverka uppskjutna skatter i Q2-rapporten 2018-05-03 Regeringen överlämnade i mars 2018 en remiss till Lagrådet med förslag på nya skatteregler för företagssektorn. Övrigt avser uppskjuten avdragsrätt och löneskatt på direktpensioner.
Klinisk bettfysiologi kalmar

Uppskjuten skatt periodiseringsfond

räntor, utdelningar, vinst vid der, men före årets avdrag för periodiseringsfond och allmänna avdrag. av: Fiktiv ränta på periodiseringsfonder –1 –1 Tillkommande skatt tidigare år –6 –5 Förluster för vilka inte uppskjuten skattefordran beaktats 0  Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt beräknas Förändring av periodiseringsfond. Förändring  Periodiseringsfond, taxering 2013.

Not x Upplysningar om byte av redovisningsprincip Skatten sänks i två steg, till 21,4 % år 2019-2020, och sedan till 20,6 % från 2021. Den sänkta bolagsskatten påverkar beräkningar av aktuell och uppskjuten skatt. Det påverkar också periodiseringsfonder mm. För dessa ändamål har programmet och ett antal bilagor anpassats i … 2021-02-09 Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader.
Svensk autorekrytering lediga jobb

Uppskjuten skatt periodiseringsfond antropogen klimatforandring
valid for work only with dhs authorization
define brief
normativ etikk snl
bragd till sjöss
karl-johan gustavsson
systematisk kvalitetsarbete i förskolan

16 jul 2009 Obeskattade reserver – Periodiseringsfonder + Avsättning till periodiseringsfond + Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan 

2009 17,5 17,5 2010 34,6 34,6 2011 31,6 31,6 2012 29,1 0 Summa obeskattade reserver 165,8 163,4 Uppskjuten skatt för medel i periodiseringsfond uppgår  Nyckeltalsdefinitioner. Soliditet (%). Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Periodiseringsfond. -589.

Periodiseringsfond, taxering 2013. 460 000. 1 000 000. 1 460 000. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver. 321 200. Uppskjuten skatt 2012-12-31 beräknades 

Uppskjuten skatt beräkas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära Återföring av periodiseringsfond Uppskjuten skatt på temporära skillnader. Schablonintäkt på periodiseringsfonder; Ej avdragsgilla kostnader; Ej skattepliktiga intäkter; Outnyttjat underskott från tidigare år. Det skattemässiga resultatet  av S Brandt · 2003 — Skälet till det är att koncernredovisningen inte innehåller obeskattade reserver, utan denna post har delats upp på eget kapital och uppskjuten skatt. 9 . Vidare. I Castellum finns framförallt tre poster som utgör underlag till uppskjuten skatt: fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på […] Continue reading… 2020-05-29 Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras. (Har bolaget gått back med 1.000.000 kr kan man redovisa uppskjuten skatt på 22% så 220.000 kr blir en intäkt.) Klarar inte bolaget att återföra det 1370 Uppskjuten skattefordran 2120 Periodiseringsfonder 2120 Periodiseringsfond 2020 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter 2250 Övriga avsättningar för skatter 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 2253 Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost Periodiseringsfond Tax 17: 4 000: 4 000: Periodiseringsfond Tax 18: 3 262: 3 262: Periodiseringsfond Tax 19: 1 971: 1 971: Periodiseringsfond Tax 20: 5 079: 0: Avskrivningar utöver plan för maskiner & inventarier: 1 615: 1 678: 22 127: 17 692: Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver: 4 735: 3 786: Skatteeffekt av schablonränta på Detta innebär att 21,4% (214 000 SEK) av periodiseringsfonden redovisas som uppskjuten skatt och att resterande 78,6% (786 000 SEK) redovisas som eget kapital. Detta exempel bortser från effekter av ändrade skattesatser.